Dakwah

Silahkan kirim informasi  Dakwah/ Tabligh /Taklim/Thareqat/Khidmat (bantuan Ummat)  kepada Kami untuk kami iklan kan di sini….
(Khusus Untuk masalah Agama/Dien  (Ahlusunnah waljamaah) dan Bukan untuk Politik/partai)
———————————————————————————————

Tanggung Jawab Ummat : Dakwah dan Tabligh Keseluruh Alam

Risalah ini terdiri :

– Dakwah adalah yang paling ditakuti oleh orang kafir

Tanggung Jawab/medan Dakwah Ummat Muhammad

Dakwah adalah maksud diciptakannya (tugas) ummat Muhammad SAW

Dua Amalan Orang Mukmin yang Allah SWT juga mengamalkannya

Dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)  adalah tugas semua muslim bukan tugas ulama saja (Tugas ulama adalah mengajar dan  menunjukan jalan yang lurus (fatwa-fatwa) dsb.)

Kesalahan memahami ayat Al-qur’an (QS almaidah 105)

Jika dakwah ditinggalkan (Tidak bisa memahami al-qur’an dan hadits, doa tidak makbul dsb.)

*****

Tanggung Jawab Ummat : Dakwah dan Tabligh Keseluruh Alam

Bismillah

Ba’da tahmid dan shalawat.

Dakwah dan Tabligh adalah kerja Para Rasul dan Ummat Muhammad SAW. Al-qur’an  dan hadits turun dalam suasana dakwah Nabi Muhammad SAW dan Shahabat, sehingga dikatakan Al-qur’an dan Hadits adalah kalam dakwah. Alqur’an menceritakan kisah 25 nabi yang buat dakwah, kisah orang shalih yang buat dakwah (ali imran, maryam, Habib  annajar – surat yasin dsb), jin yang buat dakwah, binatang yang ikut dakwah (ashabul kahfi, burung hud-hud, semut –surat anmal dsb), kisah kaum yang menentang dakwah, bantahan terhadap pernyataan orang kafir dsb. Berikut ini adalah beberapa ayat dan hadits tentang pentingnya dakwahdan tabligh :

A. Dakwah adalah yang paling ditakuti oleh orang kafir

[42:13] Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat (takut)  bagi orang-orang musyrik terhadap apa (agama) yang kamu dakwahkan (kamu seru) kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (ASY SYUURA (MUSYAWARAT) ayat 13)

Orang musyrik paling takut dengan dakwah karena jika kewajiban dakwah (sesuai sunnah) sudah disampaikan kepada mereka maka :

Jika ia menerima dakwah islam maka ia akan Berjaya dunia dan akhirat

Jika ia menolak dakwah islam, maka pasti ia akan di adzab dengan adzab yang pedih didunia dan akhirat. Inilah yang mereka (Yahudi, nasrani, majusi dsb)  takuti!

B. Tanggung Jawab/medan Dakwah Ummat Muhammad

 1. Dakwah pada diri sendiri dan keluarga

[66:6] Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS Attahrim ayat 6)

2. Dakwah kepada Jiran/tetangga, sahabat dan orang-orang dekat/kerabat

[26:214] Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, (QS Asysu’ara 214)

3. Dakwah kepada Umat didaerah sendiri dan daerah lain

[6:92] Dan ini (Al Quraan) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya  dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quraan) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. (QS Al an’am 92).

4. Dakwah kepada Ummat diseluruh dunia

[3:110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.  (QS Ali imran 110).

C. Dakwah adalah maksud diciptakannya (tugas) ummat Muhammad SAW

 1. Maksud diciptakannya manusia adalah untuk ibadah

[51:56] Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Qs adzariyat 56).

[24:41] Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS An Nur 41)

2. Maksud diciptakannya manusia adalah sebagai khalifatullah (wakil-wakil Allah dimuka bumi)

[2:30] Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”  (Qs albaqarah ayat 30)

3. Maksud diciptakannya Ummat Muhammad adalah untuk dakwah

[12:108] Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS Yusuf 108)

[3:110] Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.  (QS Ali imran 110).

Hasan Basri Rah. mengatakan : “Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran maka dialah khalifatullah, dan dialah khalifaturrasul dan dialah khalifatul kitab (al-qur’an)” . (Bahkan perkataan ini terdapat pada kitab  amr bil  ma’ruf nahi ‘anil munkar – Ibnu taymiyah).

D. Dua Amalan Orang Mukmin yang Allah SWT juga mengamalkannya

 1. Allah SWT Berdakwah

[10:25] Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam) (QS Yunus 25].

2. Allah SWT bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW

[33:56] Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Surat Al-ahzab 56)

E. Dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran)  adalah tugas semua muslim bukan tugas ulama saja (Tugas ulama adalah mengajar dan  menunjukan jalan yang lurus (fatwa-fatwa) dsb.)

1. Ayat al-qur’an

[16:125] Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-nahl 125).

[51:55] Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (Adz-adzaariyat 55)

[74:1-3] Hai orang yang berkemul (berselimut) (2) ,bangunlah, lalu berilah peringatan! (3) dan Tuhanmu agungkanlah!

2. Hadits Nabi

– Dari Anas ra. beliau meriwayatkan bahwa kami berkata : “Wahai Rasulullah, adakah betul kami tidak berhak (patut) mengajak kepada kebaikan sehingga kami mengamalkan semua kebaikan dan kami tidak berhak (patut) mencegah kemungkaran sebelum kami meninggalkan semua kemungkaran?

Maka Baginda SAW menjawab : “Tidak bahkan serulah kepada kebaikan walaupun kalian belum mengamalkan semua kebaikan dan cegahlah kemungkaran walaupun  kalian belum meninggalkan semuanya  dengannya (HR Imam athabrani dalam al ausath dan jami’ushaghir)

– Dari abi sa’id al khudry Ra. berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Barangsiapa melihat kemungkaran dihadapannya maka rubahlah dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu maka rubahlah dengan lidahnya. dan sekiranya tidak mampu maka rubahlah dengan hatinya dan yang sedemikian itu selemah-lemahnya iman (HR Imam Muslim).

F. Kesalahan memahami ayat Al-qur’an (QS almaidah 105)

Dari Abu bakar ashidiq Ra. berkata : “wahai manusia! Kalian membaca ayat ini :

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Al maidah 105)

Sungguh aku mendengar rasulullah Saw. bersabda : “Sesungguhnya manusia apabila melihat orang berbuat dhalim. tetapi ia tidak menghentikan kedhaliman itu dengan tangannya, maka hampir saja Allah SWT. menimpakan adzabnya secara menyeluruh (HR Tirmidzi katanya hadits ini shahih. Bab Turunya adzab ketika kemungkaran tidak dicegah, Hadits nomor 2168).

Keterangan :

Makna dhahir  ayat alqur’an dalam hadits diatas adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Al maidah 105)

Kalau memang pengertiannya seperti itu , mengapa mereka diperintahkan melakukan tugas amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan tugasnya (amar ma’ruf nahi munkar), tetapi orang yang diajaknya tidak mau mengikuti, maka ia tidak akan dipersalahkan, karena ia telah melaksanakan tugasnya. Karena sesungguhnya kewajibannya hanyalah menyuruh (kepada kebaikan) dan melarang (dari kemungkaran), bukan memaksa orang untuk menerimanya . Wallahu a’lam (An-nawawi -Syarah muslimII/22, Syaikh Yusuf alkhandahlawi-muntakhob ahadits, hadits no. 19 bab dakwah dan tabligh)

G. Jika dakwah ditinggalkan

1. Diharamkan keberkahan wahyu (Tidak bisa memahami al-qur’an dan hadits)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda :

“Apabila ummatku mengagungkan dunia maka akan dicabut darinya kehebatan islam, apabila mereka meninggalkan amr bil ma’ruf (mengajak kepada kebaikan) dan nahi ‘anil munkar (mencegah kemungkaran maka diharamkan atasnya keberkahan wahyu dan apabila mereka saling caci mencaci maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah swt. (HR Hakim dan Tirmidzi – Dari kitab Durrul mantsur).

(bersambung….)

2. Diadzab sebagaimana diadzabnya Bani israil

Dari Urs bin ‘amirah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengadzab masyarakat banyak disebabkan kejahatan segelintir orang, sehingga segelintir orang itu melakukan suatu kejahatan yang sebenarnya mampu dicegah oleh masyarakat banyak, tetapi mereka tidak berusaha mencegahnya. Ketika terjadi demikian, maka Allah akan membinasakan semuanya, masyarakat banyak dan segelintir orang tersebut” (HR Imam thabrani dan sanad-sanagnya tisqat/terpercaya – majmauz zawaa’id VII/528).

– tafsir (surat almaidah [5] :78).

[5:78] Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

3. Doa tidak dikabulkan

Dari Hudzaifah bin al yaman ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : ” Demi dzat yang nyawaku dalam kekuasaannya! kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ! atau (jika tidak), Allah akan mengirimkan pada kalian adzab dari-Nya, kemudian kalian berdoa (meminta tolong kepada-Nya), tetapi Dia tidak menerima doa kalian (HR Tirmidzi, katanya hadits ini hasan. Bab tentang amr ma’ruf nahi munkar, hadits nomor 2169).

4. Dibangkitkan pemimpin yang dhalim

Hadzat abu darda ra. salah seorang shahabat yang masyhur berkata : “Tetaplah kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau tidak Allah Swt akan membangkitkan pemimpin (raja) yang dhalim yang memerintah kamu. Dia (aja dhalim) tidak akan  menghormati orang tua kamu dan tidak akan menaruh belas kasihan kepada yang muda-muda dikalangan kamu. Pada masa itu, doa orang-orang shalih tidak akan diterima, Kamu inginkan bantuan tapi bantuan tidak akan diberikan, kamu mohon keampunan tetapi Allah swt  tetapi kamu tidak akan diampuni”.

[47:7] Hai orang-orang mu’min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Qs. Muhammad ayat 7).

5. Pintu hidayah tertutup, banyak orang islam murtad

6. Orang islam banyak yang mati tanpa mengucapkan kalimah tayyibah

7. Orang-orang munafiq banyak memberontak (pada pemimpin/khalifah)

8. Orang kafir berani menyerang/membunuh orang islam

9. Muncul Nabi-nabi palsu/aliran-aliran sesat.

10. Kemaksiatan merajalela

11. Keberkahan rezeki dicabut (Harga barang-barang naik, susahnya mendpatkan makanan dicabut dsb)…

12. dsb.


Sebarkanlah artikel ini, Semoga menjadi asbab hidayah bagi kita dan ummat

https://salafytobat.wordpress.com

**************************************************************************

Amalan Maulid (Majelis Asysyifa – Habib Ali) di Pondok Pesantren Darussa’adah Bandar Lampung

foto-habib-ali-and-ust-rijal

Foto : 3 Dari Ujung sebelah Kanan : Habib alaydrus bandar lampung, Habib ali (Pengasuh majelis Asy-syifa lampung) , Kyai Muhammad Fakhurrijal (mudir Ponpes darussa’adah)

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmatnya. Selamat dan jazakumullah kepada Para Habib di Lampung atas diadakannya amalan maulid di pondok pesantren Darussa’adah bandar Lampung.

Majelis asy-syifa yang di asuh oleh Habib Ali (alumni darul musthafa, Hadramaut Yaman) mengundang muslimin untuk hadir dalam majelis tausiyah dan pembacaan Burdah pada :

Hari : Tiap Hari Rabu malam kamis, ba’damaghrib sampai dengan selesai

Tempat : Jalan Hayam wuruk no 63 , Kampung sawah lama, Tanjung karang timur, Bandar Lampung (dari pasaraya Chandra Tanjung karang ke terus  kiri).

Untuk Informasi lebih Lanjut bisa ditanyakan di :

1. Toko Buku Alaydrus (depan pasaraya Ramayana- Bandar lampung)

————————————————————————————-

BEASISWA

UNIVERSITAS AL-AHGAFF

REPUBLIK YAMAN

(www.ahgaff.edu)

Download Brosur pdf
Download Brosur doc

Muqoddimah

SEKILAS TENTANG HADRAMAUT

Hadramaut adalah salah satu prvinsi yang ada di bagian selatan Republik Yaman, sebuah provinsi yang kaya akan peradaban Islam dan semarak dengan ilmu pengetahuan.
Sejak silam orang-orang telah datang dari berbaai penjuru negeri untuk menuntut ilmu di tempat ini, hingga bermunculanlah ulama-ulama besar yang menyebarkan Islam ke berbagai negara termasuk Negara Indonesia tercinta.
Hingga kini ribuan manuskrip hasil karya putra ulama-ulama terdahulu masih terpelihara di perpustakaan-perpustakaan setempat, hubungan (komunikasi) antara Indonesia-Yaman pernah terputus beberapa tahun silam, ketika negara tersebut dikuasai dan dijajah oleh komunis. Alhamdulillah semua itu telah berlalu, hingga kemudahan komunikasi kembali terwujud dibarengi dengan munculnya kembali lembaga-lembaga Islam, wadah penggemblengan generasi penerus da’wah Rasulullah SAW.
Indonesia adalah salah satu negara yang banyak putra-putri bangsanya ke Yaman untuk menimba ilmu di tempat penyebar Islam berasal.

UNIVERSITAS AL-AHGAFF

Al-Ahgaff adalah salah satu universitas yang berada di provinsi hadramaut, universitas ini resmi didirikan pada tahun 1994 melalui SK Menteri Pendidikan No. 5 tanggal 8 Februari Tahun 1994, oleh para ulama terkemuka yang dipelopori Al Allamah l Habib Abdullah bin Mahfudz Al Haddad Mufti Provinsi Hadramaut.
Pada tahun 1995 Universitas Al-Ahgaff resmi menjadi anggota persatuan universitas negaranegara Arab dan resemi menjadi anggota Asosiasi Universitas-Universitas Islam.

FAKULTAS

Universitas Al-Ahgaff mempunyai 4 Fakultas sebagai berikut:
1.      Fakultas Syari’ah Wal Qonun (putra/5tahun)
2.      Fakultas Ekonomi (putra/ 4 tahun) jurusan:
a). Akuntansi
b). Manajemen bisnis
3.      Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (putra/ 4 tahun) jurusan:
a). Komputer Informatika
b). Teknik Komputer
4.      Fakultas Tarbiyah (putra/ 4 tahun) jurusan:
a). Dirosah Islamiyah
b). Bahasa Arab
Pelajar Indonesia diberikan besasiswa khusus untuk belajar di:
1.    Fakultas Syari’ah wal Qonun (putra)
2.    Fakultas Tarbiyah (putri)

FAKULTAS SYARI’AH WAL QONUN (PUTRA)

Ditempatkan di kota “Tarim” yang sejak dulu dikenal sebagai kota Ilmu dan Ulama’. Universitas Al-Ahgaff dengan Fakultas Syariahnya telah mencoba untuk memelihara dan menggabungkan antara manhaj Salaf dan Kholaf.

FAKULTAS TARBIYAH (PUTRI)
Bertempat di kota Mukalla. Para mahasiswi, dibekali dengan berbagai ilmu keislaman yang sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga menjadi wanita sholihah yang berilmu tinggi dan berwawasan luas.

Di Universitas Al-Ahgaff juga telah dibuka program (S2) dan (S3)

Fakultas Syariah, Ilmu Bahasa Arab dan Tarbiyah.


SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
1.      Mengisi formulir pendaftaran
2.      Menyerahkan photo copy ijazah SMU/MA/Sederajat, sebanyak 2 lembar dengan nilai rata-rata minimal 7,0.
3.      Ijazah tidak lebih dari empat tahun.
4.      Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak empat lembar. (Background putih)
5.      Membawa surat pengantar dari pondok pesantren/sekolah.
6.      Bagi yang ijazahnya belum keluar, maka dapat dengan menyerahkan photo copy raport yang dilegalisir dari sekolah SMU/MA/Sederajat.

JADWAL PENDAFTARAN
Pendaftaran dibuka mulai bulan Maret s/d 1 hari sebelum pelaksanaan ujian (Untuk wilayah Jawa Timur dan Sekitarnya tanggal 15 Juni 2009)

PELAKSANAAN UJIAN
A. MATERI UJIAN
1.      Ujian Tahriri:
–         Bahasa Arab (Nahwu, Shorof dan Ta’bir)
–         Fiqh (Setingkat Fathul Qorib)
2.      Ujian Syafahi:
–         Muhadatsah
–         Qiro’atul Kutub (membaca kitab setingkat Fatul Qorib)

B. WAKTU dan TEMPAT UJIAN
Ujian dilaksanakan pada:
1.      Hari Selasa Tanggal 16 Juni 2009 (untuk putri),
pukul 08.00 s/d selesai.
2.      Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2009 (untuk putra)
pukul 08.00 s/d selesai.
Tempat tes/ujian:
Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah, Jl. Raya Raci No. 51 PO Box 8 Bangil Pasuruan Jawa Timur.

LAIN – LAIN
Bagi mereka yang dinyatakan lulus tes dan memenuhi syaratakan mendapatkan beasiswa penuh berupa: beaya pendidikan, asrama dan makan.
Untuk biaya keberangkatan dan jaminan tiket kepulangan, pengurusan visa dan lainlain ditanggung calon mahasiswa yaitu sebesar $ 1.500 USD (seribu lima ratus dolar amerika)
Informasi lebih lanjut hubungi:
1.      Sekretariat: Yayasan Al-Ahgaff
Jl. Jagasatru No. 56/193 Cirebon 45115, email: ahgaff_indonesia@yahoo.com, Fax : (0231) 203157, HP: 08122212000, 081546522000 (Hb. Hasan Al Jufri)
2.      Ust. Zainal Muttaqin: 081946950900
3.      Ust. Hasan Basri: 0813577961636
4.      Ust. Akhmad Fauzi Hamzah: 08883186094 – 0343 3234442
5.     Ust. Makki Lazuardi: 085815102755

______________

Hadiri dan Syiarkanlah
Tabligh dan Dzikir Akbar Bersama
AL HABIB UMAR
BIN HAFIDH.
Pada Hari Minggu 26 April 2009
jam 15.00 wib,

bertempat Masjid ISTIQLAL
Jadwal Kegiatan Habib Umar bin Hafidz Selama Di Indonesia

Hari

Tanggal

Kegiatan

Keterangan

Rabu

15/04/09

Tiba Dijakarta

Kamis

16/04/09

Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi

Di Solo

Jumat

17/04/09

Maulid

Di Solo

Jumat

17/04/09

Sholat Jumat di Masjid Agung Semarang

Jumat

17/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Tengah

Di Semarang (Undangan Khusus)

Sabtu

18/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Tengah

Di Semarang (Undangan Khusus)

Ahad

19/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Timur

Di Batu-Malang (Undangan Khusus)

Senin

20/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Timur

Di Batu-Malang (Undangan Khusus)

Senin

20/04/09

Haul Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi

Di Surabaya

Selasa

21/04/09

Ijtima’ Ulama Kalimantan

Di Banjarmasin (Undangan Khusus)

Rabu

22/04/09

Ijtima’ Ulama Kalimantan

Di Banjarmasin (Undangan Khusus)

Kamis – Ahad

23/04/09 – 26/04/09

Haul dan Maulid

Di Singapura

Ahad

26/04/09

Maulid Di Masjid Istiqlal

Di Jakarta

Senin

27/04/09

Ijtima’ Ulama Sumatera

Di Palembang (undangan khusus)

Selasa

28/04/09

Ijtima’ Ulama Sumatera

Di Palembang (undangan khusus)

Rabu

29/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Barat

Di Ciater (undangan khusus)

Kamis

30/04/09

Ijtima’ Ulama Jawa Barat

Di Ciater (undangan khusus)

Kamis

30/04/09

Perjalanan Ke Australia

Ijtima’ di Sydney

____________________________________
MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL BESAR-BESARAN
BERSAMA ULAMA’ AHLIL BAYT
.
TEMA :’CINTA RASUL MANTAP IMAN’
( HAKIKAT SAMBUTAN MAULIDUR RASUL ASY-SYARIEF)
PENJELASANTENTANG AJARAN BARU YANG MENGHINA RASULULLAH !!!
ULAMA’ TERSOHOR NEGARA PENYERI SAMBUTAN :
.
AL-FADHIL ASY-SYEIKH MUHAMMAD FUAD BIN KAMALUDDINAL-REMBAWY AL-MALIKI
PENASIHAT, YAYASAN SOFA NEGERI SEMBNILAN.
MERUPAKAN : ِAHLI MAJLIS FATWA NEGERI SEMBILANSEMENJAK TAHUN 2003(Hasil tulisan dan terjemahan beliau telah mencapai lebih 115 buah dalam pelbagai disiplin ilmu agama termasuk 12 karangan berbahasa ‘Arab yang diterbitkan di Mesir).
.
ULAMA’ TERSOHOR LUAR NEGARAPENAMBAH SERI SAMBUTAN :
DR. ASY-SYEIKH SALIM ALWAN AL-HASANY PENGERUSI, DARUL FATWA AUSTRALIA
MERUPAKAN : ِحَفِيدُ رَسُولِ الله الشَرِيف(CUCU CICIT KETURUNAN RASULULLAH YANG MULIA DARI NASAB SAIYYIDINA HASAN RODHIALLAAHU ‘ANHU)
.
TARIKH :19 MAC 2009(KHAMIS MALAM JUMAAT)
MASA :SELEPAS SOLAT MAGHRIB
TEMPAT :YAYASAN SOFA NEGERI SEMBILANKm 35 Jalan Seremban Tampin, 71350 Kota, Negeri Sembilan.
TEL/FAKS: 06-4450363

.
MUSLIMIN-MUSLIMAT DARI SELURUH PELUSUK NEGARA DIJEMPUT HADIR BERAMAI-RAMAI, BUKAN SAHAJA MERAIKAN SAMBUTAN MAULIDUN NABI & MENGAMBIL ISTIFAADAH DARIPADA CERAMAH YANG BAKAL DISAMPAIKAN BAHKAN JUGA MENGAMBIL KEBERKATAN DARIPADA KETURUNAN BEGINDA RASULULLAH KEKASIH ALLAH YANG MULIA !!! UHIBBUKA YA RASULULLAH !KAMI CINTA KAMU WAHAI KEKASIH ALLAH !
http://pondokhabib.wordpress.com/
——————————————————————————————–

Jadwal Ta’Lim

AHBABU RASULILLAH S.A.W
Pembina
AL Habib Husein Bin Muhammad Bin Ahmad Assegaf

Jumat Malam Sabtu Ba’da Isya
Insya ALLAH
Tgl. 20 Maret 2009
Jl. Joe Jagakarsa Jakarta Selatan
Tgl 27 Maret 2009
Jl. Raya Cilangkap Arah Mabes TNI
Tgl 3 April 2009
Jl. Raya Ps Minggu Volvo Jakarta Selatan
Tgl 4 April 2009 Gema Maulid Nabi Muhammad SAW
Di Pesantren Parakan Salak Sukabumi Jawa Barat

Untuk Info Lebih Jelas Hub :

RIDWAN 021 – 683 58954
SUGINTO 021 – 684 61366

Wassallamuallaikum Wr Wb

——————————————————————————————–

Assallamuallaikum Wr Wb
Ana butuh doa & dukungannya bersama antum semua
Saudara-saudari serta pemuda -pemudi

Majelis Ta’Lim kami
AHBABU RASULILLAH SAW
Setiap Jumat Malam Sabtu Ba’da Isya
Selalu keliling Kampung dari Masjid,Musholla, Lapangan Insya ALLAH selalu istiqomah untuk berusaha bersama umat islam meyiarkan ” Tiada tuhan selain ALLAH dan Muhammad SAW adalh utusan ALLAH ”

Kalau Teman – teman mau Hadir dan Info Jadwal tempat

Hubungi Sekretariat Majelis Ahbabu Rasulillah SAW

JL.LANGGAR III JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

FATHUR : 021 – 683 58954
SUGINTO : 021 – 684 61366

Dewan pembina
Al Habib Husein Bin Muhammad Assegaf

—————————-

Seminar PEMBINAAN UMMAH————————————————————————————–

IJTIMA’ MALAYSIA 2009

SEMUA MUSLIM (LAKI-LAKI) DIJEMPUT HADIR

 • Tarikh ijtimak Malaysia 9,10,11 & 12 Julai 2009 insyaAllah.
 • Umat Islam seluruh Malaysia (lelaki shj) dijemput, diminta dan diharap dapat hadir.
 • Tempat dan tujuan ijtimak; KLIK SINI.
 • Kemudian elders (ulama dan orang lama dalam tabligh) akan ke Filipina, Jakarta dan Singapura.
 • Tak dibenarkan sesiapa ikut jemaah elders ke tempat2 ijtimak di negara lain kecuali dengan kelulusan syura Malaysia.

http://azharjaafar313.blogspot.com/

——————————————————————————————–

Ijtima Tonggi 2009 : Dakwah Ahlusunnah ke Seluruh Alam

“Dakwah Tanggung Jawab Semua Muslim”

http://prayudi.wordpress.com/2008/02/01/istima-tonggi/

Salah satu agenda tahunan pertemuan dakwah ummat islam adalah istima tonggi di Dhaka Bangladesh. Dari tahun ke tahun tanggal penyelengaraannya berbeda tergantung dari musyawarah. Untuk tahun ini istima tonggi dilakukan pada tanggal 25-27 Januari 2208.

Setiap tahun diperkirakan sekitar 4juta orang dari seluruh dunia berkumpul arena istima tonggi ini, sebuah jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan pertemuan ummat islam saat wukuf di arafah. Bagi negeri Banglasdesh sendiri, tonggi istima adalah agenda nasional, sehingga selama 3 hari tersebut dijadikan sebagai hari libur nasional.

_______

Karghazary ijtima Tonggi 2009

Doa penutup, akhir munajat, yang dipanjatkan oleh Maulana Zubairul Hasan selama 15 menit mengakhiri pelaksanaan tiga hari (30 Jan – 01 Februari 2009) Ijtima tahunan yang diselenggarakan di atas lahan seluas 77 hektar di tepi sungai Turag, di kawasan Tongi dekat ibukota Bangladesh, Dhaka.

Sebelumnya, Maulana Muhammad Saad Kandahlawi berkenan menyampaikan bayan penutup, akhir bayan. Di Markaz Nizamuddin India, hal seperti ini juga sering terjadi, Maulana Saad yang memberikan bayan, Maulana Zubair yang menutup dengan doa.

tongi11

Tahun ini, ijtima dunia yang lebih dikenal dengan nama “Ijtima Bishwa” ini merupakan ijtima yang ke-46, pertama kali ijtima ini diselenggarakan pada tahun 1966.

Jumlah jamaah yang hadir pada tahun ini diperkirakan lebih dari 3 juta orang, beberapa media bahkan menyebutkan dihadiri lebih dari 5 juta orang. Pertemuan ini sering disebut sebagai pertemuan terbesar kaum muslimin sedunia setelah ibadah haji di Mekkah. Panjang satu shaf rakaat shalatnya saja bias lebih dari 1,5 km. Keramaian orang yang hadir pada ijtima ini dapat kita lihat dari gambar-gambar yang diambil oleh berbagai media di bawah ini.

BANGLADESH-RELIGION-IJTEMA

Lebih dari 10.500 orang jamaah luar negeri dari 152 negara di dunia ini hadir dalam ijtima ini. Para syura dan penanggung jawab Tabligh dari berbagai negara, termasuk Indonesia, hadir dalam ijtima ini. Mereka bermuzakarah & bermusyawarah untuk terus memajukan usaha dakwah ini, termasuk di dalamnya juga membahas berbagai permasalahan yang muncul di masing-masing negara.

Dari dalam negeri sendiri, hampir semua tokoh-tokoh penting negara tersebut selalu menyempatkan diri untuk hadir dalam ijtima ini, termasuk di antaranya, Presiden Bangladesh, Iajuddin Ahmed, lalu perdana menteri, Sheikh Hasina dan tak mau kalah pula pemimpin oposisi, Khaleda Zia. Mereka semua hadir hanya sebagai peserta biasa sebagaimana para peserta lainnya.

Untuk membantu mengantur kelancaran jalannya ijtima, pemerintah Bangladesh mengerahkan tenaga keamanan sekitar 11.000 personil, di samping menjaga keamanan dan kelancaran acara, mereka juga ikut khusyu’ mengikuti acara ini.

BANGLADESH-RELIGION-IJTEMA

Sebagaimana ijtima-ijtima yang diselenggarakan di berbagai belahan dunia lainnya, setiap ijtima adalah bertujuan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya jamaah yang siap dikirim ke seluruh penjuru alam.

Kita yang pada tahun ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa hadir di lain waktu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa selalu menjadi bagian dari jamaah-jamaah yang terus bergerak, siang dan malam, infirodi (individu) maupun ijtimai (berjamaah), ketika kita maqami (di kampung kita) maupun intiqali (sedang keluar).

Mudah-mudahan kita juga mendapat bagian dari doa-doa orang-orang yang selalu bermujahadah di jalan Allah yang hadir dalam pertemuan ini. Insyaallah

All teks from : http://aldjo.wordpress.com/2009/02/03/ijtima-tongi-2009/

_________________________________________________

Ijtima Serpong (Indonesia )

Ijtima Malaysia, Ijtima Filipina Dan Ijtima Indonesia Akan diladakan InsyaAllah berurutan dalam July 2009

Laporan Ijtima Indonesia 2008

Ijtima’ Tabligh yang insyaallah akan diselenggarakan di Serpong pada tanggal 8, 9 dan 10 Agustus 2008 ini adalah rangkaian terakhir dari ijtima’ 5 kawasan di Indonesia. Dimulai dari Pekanbaru, kemudian di Banjarmasin, lalu di Makassar, di Mataram dan terakhir, sebagai penutup dan gongnya, di Serpong ini.

Ijtima’ di Indonesia ini merupakan bagian dari semua ijtima’  yang diselenggarakan di berbagai belahan kota dunia, mulai dari ijtima’ di Bangkok, Melbourne, Johanesburg, Azamgarh, Chicago, Bhopal, Dewsbury dan lain-lainnya.

Dua ijtima’ terbesar yang selalu menyedot jamaah dalam jumlah cukup besar adalah ijtima’ di Bangladesh (Bishwa ijtima’) dan di Pakistan (Raiwind ijtima’). Media internasional sering menyebut dua ijtima’ tersebut sebagai “the second largest congregation in the world after the hajj”.

Tujuan dari setiap ijtima’ adalah sama yaitu untuk membentuk fikir umat bahwa kita semua adalah umat Rasulullah SAW yang punya tanggung jawab untuk meneruskan misi beliau yaitu menyeru manusia untuk taat kepada Allah SWT agar terhindar dari azab dan mencapai kebahagiaan  sejati di dunia dan akherat nanti, caranya yaitu dengan mengorbankan sebagian waktu, uang dan diri kita untuk memperjuangkan agar agama tersebar ke seluruh penjuru alam.

Dalam setiap ijtima’ tersebut selalu dibentuk rombongan-rombongan dakwah, yang masing-masing rombongan terdiri dari 7-10 orang. Mereka kemudian dikirim di berbagai tempat di dunia dalam kurun waktu antara 40 hari, 4 bulan atau 1 tahun, semuanya dengan biaya sendiri tidak ada bantuan dari sponsor tertentu.

Insyaallah kita semua bisa ambil bagian dalam ijtima ini !

Ijtima’ di Bangladesh Februari 2007

Ijtima’ di Pakistan Nopember 2007

Ijtima’ di Azamgarh India tahun 2007

http://aldjo.wordpress.com/2008/08/06/ijtima%E2%80%99-serpong-2008-bagian-dari-ijtima%E2%80%99-tabligh-dunia/

SEKITAR PROGRAM SEMINAR PEMBINAAN UMMAH DAN MEMBASMI MURTAD, ANJURAN : JAWI, IIUM, DENGAN KERJASAMA : NGO MUAFAKAT, PUM DAN YAYASAN SOFA.
Seminar ini berlangsung pada hari SABTU, 7 Februari 2009 bersamaan 12 صفر H 1430, bertempat di Dewan Utama Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah berlangsung


Seminar yang telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Che Mat Bin Che Deraman, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Dakwah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) mendapat sambutan yang amat menggalakkkan daripada pelbagai peringkat masyarakat terutamanya golongan mahasiswa/wi IPTA dan IPTS dari seluruh pelusuk tanahair. Majlis turut diserikan dan dihangatkan lagi dengan kehadiran para penceramah jemputan yang ternyata begitu komited serta bersemangat dalam penyebaran Ilmu-ilmu Islam khususnya Aqidah. Selain dari itu para penceramah turut menerangkan serta memberi pengawasan terhadap beberapa ajaran songsang yang sebahagiannya semakin membarah dalam masyarakat seperti golongan Al-Wahhabiyah, Syiah, Liberal, ajaran sesat dan golongan yg menyeleweng dari prinsip tasawwuf.

Program bermula seawal jam 8:30 pagi dengan ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis diikuti ucapan penghargaan oleh Yang Berbahagia Dato’ Syed Omar bin Abdul Qadir Al-Aidrus, Penaung Yayasan Sofa Negeri Sembilan, seterusnyai ucapan alu-aluan daripada Assoc. Prof. Dato’ Dr. Syed Zahir Idid Syed Osman Idid, Dekan Pusat Asasi UIAM.
Sesi pembentangan kertas kerja pertama bermula kira-kira jam 10:00 pagi oleh penceramah sensasi Ustaz Hj. Zamihan Hj. Mat Zin Al-Ghari. Berikut adalah sinopsis ringkas kertas kerja beliau :

Penceramah : Ustaz Hj. Zamihan Hj. Mat Zin Al-Ghari. Tajuk : Peranan Mahasiswa Dalam Memahami Serta Membanteras Penyelewengan Agama No Telefon : 012 2465518 Blog : http://www.al-ghari.blogspot.com Kata-kata beliau yang mencuit hati antaranya : ” Bunga Bukan Sekuntum…Beruk Bukan Seekor !!! … ” Lu Fikirlah Sendiri !!! ”
Antara Isi Penting Kertas Kerja 1 :
Mahasiswa Muslim adalah kelompok Intelektual yang mampu bertindak sebagai mekanisma kawalan : antara tuntutan agama, dasar pemerintah dan keperluan ummat. Selaku agen perubahan ummat, mahasiswa seharusnya memainkan peranan proaktif dlm semua lapangan. Terutamanya akidah, syariah & akhlak bagi memperkasakan tamadun. Namun, dimana qualitinya?
PERANAN MAHASISWA :
BERILMU PENGETAHUAN MATANG
MENDOKONG VISI AGAMA
BERJAMAAH – وحدة الفكر ووحدة العمل
DAKWAH MENUJU ALLAH SWT
INTEGRITI
SUMBANGAN :

LANGKAH PEMANTAPAN :
Proaktif dengan perubahan
Programkan minda
Utamakan yang utama
Berfikir menang-menang
Faham-memahami
Sinergi-bantu membantu
Pandangan yang jauh
KESIMPULAN :
QUALITI MAHASISWA TERLETAK PADA ILMU, AMALAN STARTEGINYA. MAHASISWA BERKUALITI MAMPU BERTINDAK SEBAGAI PEMANGKIN KECEMERLANGAN UMMAH. SEKALIGUS MENGANGKAT MARTABAT ISLAM SEBAGAI SATU CARA HIDUP BERMUTU.
Sesi pembentangan kertas kerja kedua pula bermula kira-kira jam 11:30. Berikut adalah sinopsis ringkas kertas kerja kedua :

Penceramah : Ustaz Hj. Mahfuz Hj. Muhammad Tajuk : Kesamaran Yang Perlu Dijelaskan Dalam Memahami Agama No Telefon : 019 2206622 Blog : http://www.al-subki.blogspot.com/
Kata-kata beliau yang mencuit hati antaranya : “Aku Punya Pasal Lah !!! ”
Di Antara Isi Penting Kertas Kerja 2 :
PENYELEWENGAN GOLONGAN WAHHABI DALAM AQIDAH
Beliau Secara Jelas Mengkafirkan Golongan yang SUKA MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM :Al-Mujassimah dan Al-Musyabbihah Serta Tidak Sah solat Di Belakang Mereka
PENYELEWENGAN GOLONGAN TABDI` DALAM FIQH
PENJELASAN TERPERINCI ISU BID’AH

Kertas kerja ke 3 pula dibentangkan pada jam 2:15 petang oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faidzurrahim Bin Hj. Mohd. Alwi. Sinopsis kertas kerja beliau adalah seperti berikut :

Penceramah : Ustaz Ahmad Faidzurrahim Bin Hj. Mohd. Alwi Tajuk : Pegangan Jitu Seorang Muslim No Telefon : 019 9181278 Email : fa_him@hotmail.com Kata-kata beliau yang mencuit hati antaranya : ” Konon-Kononya !!! ”
Di antara Isi Penting Kertas Kerja 3 :
1-KEPENTINGAN ILMU AGAMA 2- PENJELASAN AKIDAH DAN MEMAHAMI RUKUN IMAN 3- MANHAJ AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 4- PEGANGAN ‘ALLAH ADA TANPA TEMPAT’ (AYAT DAN HADIS MUHKAMAT DAN MUTASYABIHAT) 5- GOLONGAN YANG MURTAD DAN BERCANGGAH DENGAN AHLI SUNNAH 6- MEMAHAMI TAWASSUL, TABARRUK, BIDA’AH, ZIARAH KUBUR MUSLIM 7- PENGKAFIRAN TERHADAP AL MUSYABBIHAH AL MUJASSIMAH 1. KEPENTINGAN ILMU AGAMA :
KEDUDUKAN MAJLIS ILMU AGAMA ADALAH TINGGI DI SISI ISLAM
KEMULIAN PENUNTUT ILMU AGAMA DAN PENYEBARNYA
CARA PENGAMBILAN ILMU AGAMA ADALAH DENGAN BERTALAQI
BAHAYANYA SESEORANG YANG HIDUP DALAM KEJAHILAN
2. AKIDAH :
AKIDAH ADALAH PEGANGAN DALAM HATI
AKIDAH ADALAH SYARAT PERTAMA SUPAYA IBADAH SEORANG MUSLIM DITERIMA OLEH ALLAH DALAM AKIDAH TIADA PERSELISIHAN PEGANGAN
TIDAK ADA BERTOLAK ANSUR DALAM PERKARA AKIDAH
MENJAUHI PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN AKIDAH
3. MANHAJ AHLI SUNNAH WAL JAMAAH :
Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah :
Mereka yang mengikut sunnah iaitu akidah Nabi Muhammad.
Mereka yang seakidah jamaah para sahabat dan umat Islam.
Sumber dalil Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) adalah:
Al-Quran.
Al-Hadith.
Al-Ijmak.
Keperluan mengikut Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) kerana :
Perintah agama dari sabda Nabi Muhammad.
Menyelamat dari segala ajaran yang bercanggah dengan ISLAM
Imam al Asy ary dan Imam al Maturidi adalah pemimpin besar dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bermazhab dalam amalan ibadah seperti mazhab Syafie, Hanbali, Maliki Dan Hanafi Siapa yang menyimpang dari manhaj Ahli Sunnah maka dia adalah sesat. Fakta Dari Ulama’ Mu’tabar & Dar Al-Ifta’, MESIR :
4. PEGANGAN ‘ALLAH ADA TANPA TEMPAT
DALIL DARI AL QURAN, HADIS DAN PARA ALIM ULAMAK
MAHA SUCI ALLAH DARI MENYERUPAI SEKALIAN MAKHLUK
DALIL AKAL YANG MENAFIKAN KEWUJUDAN ALLAH DENGAN BERTEMPAT
ALLAH TIDAK BERADA DI MANA-MANA
Fakta Dari Ulama’ Mu’tabar , Ulama’ Nusantara, BAHEIS & Dar Al-Ifta’, MESIR : 5- GOLONGAN YANG MURTAD DAN BERCANGGAH DENGAN AHLI SUNNAH


6- MEMAHAMI TAWASSUL, TABARRUK, BIDA’AH, ZIARAH KUBUR MUSLIM
DEFINASI TAWASSUL , TABARRUK DAN ZIARAH KUBUR
DALIL DARI AL QURAN, HADIS DAN ALIM ULAMAK YANG MENGHARUSKANNYA GOLONGAN WAHHABI YANG MENGINGKARI KEHARUSANNYA
7- PENGKAFIRAN TERHADAP AL MUSYABBIHAH AL MUJASSIMAH PENDIRIAN PARA ULAMAK AHLI SUNNAH TERHADAP PEGANGAN AL MUSYABBIHAH AL MUJASSIMAH :

Sebelah petang pula sejurus selepas solat asar bermulalah sesi suai kenal dan tausiyyah bersama Al-Mukarram Syeikh ‘Afeefuddin Al-Jailani dan Al-Habib ‘Ali Zainal ‘Abidin Al-Hamid.

Sesi malam pula dikhabarkan begitu meriah dan mendapat sambutan di mana ianya telah diisi dengan ceramah daripada Ustaz Muhammad Fuad Bin Kamaluddin Al-Maliki. Rata-rata audien yang hadir berpuas hati dengan Seminar ini kerana banyak manfaat yang terhasil daripadanya. Terima Kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah memberi keteguhan kepada kita dalam memperjuangkan Akidah yang benar. Barakallhu fikum.

Syeikh Fuad Kamaluddin al-Maliki

AJK Fatwa Negeri Sembilan, Penasihat Yayasan Sofa

http://al-ghari.blogspot.com/

http://pondokhabib.wordpress.com

7 Responses

 1. Assallamuallaikum Wr Wb
  Ana butuh doa & dukungannya bersama antum semua
  Saudara-saudari serta pemuda -pemudi

  Majelis Ta’Lim kami
  AHBABU RASULILLAH SAW
  Setiap Jumat Malam Sabtu Ba’da Isya
  Selalu keliling Kampung dari Masjid,Musholla, Lapangan Insya ALLAH selalu istiqomah untuk berusaha bersama umat islam meyiarkan ” Tiada tuhan selain ALLAH dan Muhammad SAW adalh utusan ALLAH ”

  Kalau Teman – teman mau Hadir dan Info Jadwal tempat

  Hubungi Sekretariat Majelis Ahbabu Rasulillah SAW

  JL.LANGGAR III JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

  FATHUR : 021 – 683 58954
  SUGINTO : 021 – 684 61366

  Dewan pembina
  Al Habib Husein Bin Muhammad Assegaf

 2. Jadwal Ta’Lim

  AHBABU RASULILLAH S.A.W
  Pembina
  AL Habib Husein Bin Muhammad Bin Ahmad Assegaf

  Jumat Malam Sabtu Ba’da Isya
  Insya ALLAH
  Tgl. 20 Maret 2009
  Jl. Joe Jagakarsa Jakarta Selatan
  Tgl 27 Maret 2009
  Jl. Raya Cilangkap Arah Mabes TNI
  Tgl 3 April 2009
  Jl. Raya Ps Minggu Volvo Jakarta Selatan
  Tgl 4 April 2009 Gema Maulid Nabi Muhammad SAW
  Di Pesantren Parakan Salak Sukabumi Jawa Barat

  Untuk Info Lebih Jelas Hub :

  RIDWAN 021 – 683 58954
  SUGINTO 021 – 684 61366

  Wassallamuallaikum Wr Wb

 3. Bagaimana caranya untuk menjadi anggota pada jam’iyyah ini mohon keterangannya

  jawaban :
  salam….
  alhamdulillah semoga allah menjadikan kita asbab hidayah bagi ummat….
  usaha dakwah nabi bukan organisasi….antum bisa buat usaha itu sendiri
  memulai dakwah kepada keluarga , kawan2 dan orang2 disekitar anda…

  ikutlah taklim2 ulama2 atau habib2 yang bermadzab dari 4 madzab ahlu sunnah (di Indonesia, cari ustaz2 bermadzab syafei)

  jika ada jamaah dakwah dan tabligh yang buat usaha dakwah dimasjid2 ikutilah program2 mereka…
  (biasanya mereka i’tikaf dimasjid 3 hari….kemudian pindah kemasjid yang lain….)

 4. assalamu’alaikum warahmatullah saya ingin bergabung

  jawaban :
  salam….
  alhamdulillah semoga allah menjadikan kita asbab hidayah bagi ummat….
  usaha dakwah nabi bukan organisasi….antum bisa buat usaha itu sendiri
  memulai dakwah kepada keluarga , kawan2 dan orang2 disekitar anda…

  ikutlah taklim2 ulama2 atau habib2 yang bermadzab dari 4 madzab ahlu sunnah (di Indonesia, cari ustaz2 bermadzab syafei)

  jika ada jamaah dakwah dan tabligh yang buat usaha dakwah dimasjid2 ikutilah program2 mereka…
  (biasanya mereka i’tikaf dimasjid 3 hari….kemudian pindah kemasjid yang lain….)

 5. assalamualaikum………….mari beramal walau sekecil biji sawi………………………….untuk dakwah islam

 6. ass.
  saya berharap mas salafi menulis artikel khusus perjalanan kehidupan anda pertama kali mengenal wahabi sampai anda bertobat….

  semoga menjadi asbab hidayah bagi yang lainya….

  wss.wr.wb.

 7. istiqamah dalam dakwah.oke…………

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: